POPLATOK ZA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE OD 01.09.2019


V zmysle Novelizácie č. 1, VZN Mesta Zvolen č. 178 sa s účinnosťou od 1.9.2019 mení výška úhrady príspevku v školskej jedálni nasledovne:


Výška finančného limitu na deň: 1,45€ ( predškolák - dotácia 1,20€ )  

Mesačne za školské stravovanie : 29,00 € + režijné náklady mesačne: 2 €         =  31,00 €  

Mesačne za školské stravovanie predškolák: 5€ +režijné náklady mesačne: 2 € = 7,00 € 


POPLATOK za pobyt dieťaťa v materskej škole 

SA NEUHRÁDZA za dieťa,


    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky hmotnej núdzi

       a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.Poplatky za MŠ.pdf (101094)


Vážení rodičia, na základe uvedených informácií  Vás prosíme o úpravu vo Vašich trvalých príkazoch.


Kontakt

Materská škola

J.Bánika 1733/41
96001 Zvolen


0917287813 - riaditeľka MŠ
0917287956 - hospodárka MŠ
0917287956 - vedúca ŠJ
0915548608 - trieda