Projekty

REALIZOVANÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PROGRAMY A PROJEKTY

MODRÁ  ŠKOLA

 

Cieľ

Formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí o pitnej vode, ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia.

MEDVEDÍK  NIVEA

Cieľ:

Podporovať u detí kreativitu, rozširovať kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné pre úspešný štart do ZŠ.

CHCEME DÝCHAŤ ČISTÝ VZDUCH

Cieľ:

 

Upozorniť deti na nebezpečenstvo fajčenia a cigaretového dymu pre zdravie
človeka,  spoznávať rozdiely medzi "dobrým" a "zlým" vzduchom.

EKOLOGICKÁ  STOPA

Cieľ:

Zlepšiť environmentálne povedomie v oblasti ochrany prírody a krajiny.

EVIČKA  NÁM  OCHORELA

Cieľ:

S prihliadnutím na vekové a individuálne schopnosti detí vedieť poskytnúť prvú
pomoc pri drobných úrazoch, mať vedomie o ochrane zdravie , ako aj o nástrahách, ktoré pri úrazoch na človeka číhajú.

MAŤKO A JEHO NAJMILŠÍ

Cieľ:

Pochopiť potrebu ochraňovať vlastnú osobu pred neznámymi ľuďmi,
byť informovaný o možnom nebezpečenstve a o spôsoboch obrany a úniku.

RECYKLOHRY

Cieľ:

    Zvýšiť povedomie o triedení odpadov u detí, zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení a batérií .

ADAMKO  HRAVO  ZDRAVO

Cieľ:

Podporovať fyzické, psychické a duševné zdravie , vážiť si zdravie.

SLADKOSTI ZÁVISLOSŤOU

Cieľ:

Podporiť zdravý životný štýl u detí, posilniť schopnosť odmietať škodlivé produkty, poznať ich účinky na organizmus.

DIZAJN PRÍRODNEJ ZÁHRADY

Cieľ:

Postupne  meniť  prostredie školského  dvora  na  „prírodnú záhradu“.

 


Kontakt

Materská škola

J.Bánika 1733/41
96001 Zvolen


0917287813 - riaditeľka MŠ
0917287956 - hospodárka MŠ
0917287956 - vedúca ŠJ
0915548608 - trieda