Zameranie MŠ

              
Vízia:    „Príroda okolo nás znamená zelenú pre zdravý život“.
 
Materská škola  plní ciele a požiadavky Školského vzdelávacieho programu Ďatelinkine dobrodružstvá. Východiskom je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
 
Poloha materskej školy v prírodnom prostredí, prírodná školská záhrada plná zelene, neďaleké Arborétum Borová Hora, záhradkárska a chovateľská osada nás podnecuje k tomu, aby sme žili, mysleli i konali „environmentálne“. Zameranie materskej školy na environmentálnu výchovu, rozšírenie environmentálnej výchovy prostredníctvom cieľov je v  prírodnom prostredí, ktoré nás obklopuje priam až nevyhnutné. Využívanie prírodných produktov z našej prírodnej záhrady, každodenný pohyb na čerstvom vzduchu prostredníctvom rôznych aktivít tak prispieva k uplatneniu zdravého životného štýlu u detí. Využívanie metód - zážitkové učenie, bádanie, experimentovanie, priame pozorovanie sú tak súčasťou každodenného života detí v našej materskej škole. Prostredníctvom nášho zamerania, plnenia rôznych environmentálnych aktivít s cieľom ochrany životného prostredia, budovania vzťahu k prírode a všetkým jej súčastiam, k jej ochrane a podielu detí na jej zveľaďovaní hľadáme cestu zmeny k zdravšej, aktívnejšej, prírodou popretkávanej  materskej škole.
 
Deti ale i všetci zamestnanci nadobúdajú vedomosti, schopnosti a zručnosti environmentálne myslieť a konať. Perspektívne sú postupne schopní brať pri rozhodovaní ohľad na šetrnejšie zaobchádzanie s prírodou.
 
Nenásilným pôsobením vedieme aj rodičov našich detí k tomu, aby sa stotožnili so zameraním materskej školy, pretože i oni sú súčasťou života detí i nás v Ďatelinke.
 

Ďatelinkasymbol materskej školy evokuje v sebe oveľa viac,ako je len rastlina.

Ď         =  deti

A         =  aktivita, ktorá je súčasťou života detí

T          =  tím, tímová práca - deti-kolektív MŠ- rodičia

E         =   environmentálna výchova - zameranie, prepojenie života detí s prírodou

L         =   láskavý prístup

I          =   inovatívnosť vo výchovno-vzdelávacej činnosti

N         =   nádherné prostredie materskej školy a okolia - umiestnenie v prírode

K         =   kvalita - spočíva v kvalifikovanosti učiteliek, ktoré sú ochotné neustále profesijne rásť

A         =   atraktívne formy a metódy práce    Školský vzdelávací program   „ĎATELINKINE    DOBRODRUŽSTVÁ“
                                            

Zvýšená frekvencia zaraďovania environmentálnej výchovy do výchovy a vzdelávania sa odrazí aj na záujme, myslení a cítení detí. Deti tak po absolvovaní materskej školy Ďatelinka prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinkine dobrodružstvá“ získajú :

            poznatky o životnom štýle, upevnenie pravidiel vo vzťahu k sebe a svojmu zdraviu

            poznatky o prírode a živote človeka v nej a o všetkom, čo s prírodou súvisí

                     poznatky o životnom prostredí z hľadiska estetického a citového prežívania

            poznatky vedúce k environmentálnemu správaniu vedúce k prevencii pred
      znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia

            poznatky o potrebe separácie odpadov pre životné a prírodné prostredie

Použité foto, obrázky: zdroj MŠ
Použité obrázky gif: internet


Kontakt

Materská škola

J.Bánika 1733/41
96001 Zvolen


0917287813 - riaditeľka MŠ
0917287956 - hospodárka MŠ
0917287956 - vedúca ŠJ
0915548608 - trieda