Slobodný prístup k informáciám

Poskytovanie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

- Každá fyzická alebo právnicka osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie
-
Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny aleb iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.
- Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.
- Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.
- Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.
- Informácia - písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

Zákon č. 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov -  úplné znenie zákona 
 

Povinné zverejňovanie informácií
Každá povinná osoba podľa § 2 ods.1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:


a) spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry -  Spôsob zriadenia MŠ 
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie- Žiadosť o informácie - vzor; Podanie žiadosti  
c) miesto , lehota a spôsob podania oprávneného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené - Miesto podania opravného prostriedku 
d) postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať- Postup pri vybavovaní žiadostí  

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk -  Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií 

f) sadzobník spránych poplatkov - Sadzobník úhrad nákladov 

 


 

 


Kontakt

Materská škola

J.Bánika 1733/41
96001 Zvolen


0917287813 - riaditeľka MŠ
0917287956 - hospodárka MŠ
0917287956 - vedúca ŠJ
0915548608 - trieda